Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – B2B – Speez – Brigitte Van Meerbeeck GCV,
(hierna genoemd “wij” of “Speez” of de “Verkoper”)
Itterbeek 92
2570 Duffel, België
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE 0459 493 651
E-mail: brigitte@speez.be
Telefoon: +32 (0) 475 82 00 74
IBAN: BE07 6451 0202 7766
op naam van BRIGITTE VAN MEERBEECK COMMV
De volgende voorwaarden worden geacht te zijn overeengekomen tussen de koper en de verkoper.

Artikel 1: Het Begrip goederen
Onder het begrip goederen verstaan we hierna: alle producten die tot het assortiment van de verkoper behoren.

Artikel 2: Bestellingen
2.1. Het is de koper die de bestelling plaatst. Enkel de orderbevestiging die door de verkoper ondertekend werd, verbindt de verkoper. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt conform deze algemene voorwaarden. Doordat de klant de bestelling plaatst, gaat deze akkoord met deze voorwaarden. Dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden die de koper vooropstelt, zelfs al worden deze later meegedeeld. De overeenkomst komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper.
2.2. De persoon of de firma die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever en staat daarbij dus borg voor de betaling van onze factuur. Ook wanneer deze factuur aan een derde dient te worden opgesteld. 
2.3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling te gebeuren. De annulering is pas geldig na een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Zonder deze schriftelijke aanvaarding dient de verkoopovereenkomst te worden uitgevoerd. Ingeval dat de annulering aanvaard wordt, is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 procent met een minimum van 200 euro verschuldigd, berekend op de prijs van de totale bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten die samengaan met een annulatie.
2.4. Wijzigingen en/of aanpassingen aan de eerder geplaatste en bevestigde bestellingen, hetzij voor de levering van de goederen, hetzij na de levering ervan, dienen eenzelfde proces te doorlopen, d.w.z. dat ook deze wijzigingen en/of aanpassingen dienen bevestigd te worden door de verkoper. Pas na de bevestiging is de verkoper gebonden. Dit is ook van toepassing op nabestellingen. 

Artikel 3: Omschrijving van de goederen. 
De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

Artikel 4: De prijs
4.1 De prijs is deze zoals op de offerte en/of factuur vermeldstaat, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur van de opdracht (grondstoffen, lonen, energie…). De eventuele prijsherziening zal geschieden volgens de wettelijk toegelaten normen.
4.2 De prijs is in principe excl. BTW, tenzij anders vermeld Zo zijn de prijzen via kanalen die mogelijk ook gericht zijn op particuliere verkoop, zoals op de webshop, incl BTW 
4.3 De prijs is excl. levering, vervoer, plaatsing en verzekeringskosten, tenzij anders vermeld

Artikel 5: De leveringstermijnen
5.1 De goederen worden geleverd volgens de termijn zoals genoteerd op de bestelbon. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of de handel.
5.2 De exact vermelde leveringstermijnen of – data worden zijn richtdata of – termijnen. De termijn houdt geen resultaatsverbintenis in voor de verkoper en is daarom niet strikt bindend, tenzij de partijen dit uitdrukkelijk zouden zijn overeengekomen en dit ook zo uitdrukkelijk vermeld zou zijn op de bestelbon. Een eventuele vertraging in de uitvoering kan nooit tot aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de verkoper. Elk geval van overmacht ontslaat de verkoper van elke vorm van aansprakelijkheid, inclusief de laattijdige levering door de leverancier van de verkoper. Indien de mogelijke vertraging echter te wijten is aan een fout van de verkoper, dan geldt boven vermeld voorbehoud niet.
5.3 De goederen reizen steeds voor risico van de koper.

Artikel 6: Controle
6.1 De koper dient de goederen onmiddellijk na ontvangst na te zien. Klachten die na acht dagen na de levering of na behandeling ervan gemeld worden, worden niet meer in overweging genomen.
6.2 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen worden ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.
Artikel 7: Eigendomsoverdracht
7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en eventuele intresten.
7.2 De levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

Artikel 8: De betalingsmodaliteiten
8.1 De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar bij ontvangst van de goederen, onverminderd het recht van de verkoper om bij order- of bestelbevestiging een voorschot te vragen. Bij gebreke aan andersluidende vermelding worden de goederen geleverd op de zetel van de verkoper en dient de prijs dan ook daar betaald. Ook indien werd overeengekomen dat de goederen worden geleverd ter plaatse, blijft de prijs geacht contant betaalbaar te zijn te Duffel op de zetel van de verkoper.
8.2 Ingeval een bestelling in meerdere keren wordt geleverd, om welke reden dan ook, dient bij elke levering minstens de prijs van de alsdan geleverde goederen onmiddellijk betaald. De koper kan m.a.w. in dat geval niet beslissen van slechts tot betaling over te gaan zodra de bestelling geheel wordt geleverd. 
8.3 Ingeval van niet betaling of laattijdige betaling zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 15 procent een minimum van 100 EUR ten titel van schadevergoeding en dit onverminderd de gebruikelijke gerechtskosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die 14 procent per jaar bedraagt. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden ter begonnen maand gerekend.
8.4 De niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
8.5 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de vergoeding en intresten zoals vermeld onder 8.3. verschuldigd.
8.6 Alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten vallen ten laste van de klant, onverminderd hetgeen bepaald is in art. 8.3.
8.7 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
8.8 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 6.1. moet ingeval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst.

Artikel 9: Waarborgen
Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegaan verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte van de annulering, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 8.2 en zijn ook de eventuele kosten cfr. art. 8.5. ten laste van de koper.

Artikel 10: Retentierecht
Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de koper die zich in de magazijnen en de werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nader waarborgen van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen.

Artikel 11: Geschillenregeling
11.1 Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen bevoegd.
11.2 Alle kosten vernoemd in art. 8.5., evenals de honoraria van de advocaten, zullen ten laste van de koper worden verhaald, ingeval laatstgenoemde in het ongelijk wordt gesteld.
11.3 Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
Onlineverkoop
Gelieve hiervoor ook onze specifieke voorwaarden te raadplegen 
Beleid bij retour
Wij streven ernaar u te voorzien van de beste kwaliteit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een door u ontvangen artikel. Wij vragen u ons dit per email te melden, wanneer wij uw e-mail hebben ontvangen zullen wij u op werkdagen binnen 48 uur antwoorden met verdere instructies. Heeft u nog verdere vragen over de afhandeling van een product dat u wilt retourneren? Neem dan gerust contact met onze klantenservice op.
Retourneren van paketten of goederen
Als u een retourzending wil doen kan deze oa worden verzonden met de pakketdienst van Bpost, of anders in overleg met Speez. De klantenservice van Speez heeft u een retourzending formulier bezorgd of bezorgt u dit per mail op uw eenvoudig verzoek aan brigitte@speez.be. In deze mail staat een uniek retournummer. U dient het formulier volledig in te vullen U dient het formulier toe te voegen aan uw te retourneren pakket. Voor het retour zenden aan Speez zijn de kosten voor de rekening van u als klant. Het kan zijn dat dit anders is overeengekomen met onze klantenservice. Eveneens valt de schade welke eventueel ontstaat bij het retour zenden voor de rekening en het risico van de koper. Speez zal het product door een deskundige laten inspecteren wanneer het door u geretourneerde product bij ons ontvangen is. Binnen een uiterlijke termijn van 30 dagen ontvangt u, afhankelijk van de staat waarin het product door Speez wordt ontvangen, een gedeelte of het gehele aankoopbedrag terug. Belangrijk: Producten die zonder retourformulier zijn geretourneerd komen niet in aanmerking voor een gedeeltelijke of volledige teruggave van uw aankoopbedrag. Retourneren van meubels of andere door onze leveringsdienst geleverde producten. Als u een retourzending wil doen van producten die geleverd werden doon onze eigen leveringsdienst, gelieve onze klantendienst hiervoor te contacteren. Voor het retour zenden aan Speez zijn de kosten voor de rekening van u als klant. Het kan zijn dat dit anders is overeengekomen met onze klantenservice. Eveneens valt de schade welke eventueel ontstaat bij het retour zenden voor de rekening en het risico van de koper. Speez zal het product door een deskundige laten inspecteren wanneer het door u geretourneerde product bij ons ontvangen is. Binnen een uiterlijke termijn van 30 dagen ontvangt u, afhankelijk van de staat waarin het product door Speez wordt ontvangen, een gedeelte of het gehele aankoopbedrag terug.

Privacy Policy – Speez
Speez, Speez.be, Speezstore en Speezstorefurnitureplusart, zijn eigendom van Brigitte Van Meerbeeck GCV. We garanderen een verantwoorde omgang met de gegevens van onze bezoekers en gebruikers. Uw persoonlijke gegevens worden met uiterste zorg verwerkt en beveilgd. Met deze Privacy Policy informeren we u over hoe we bij Speez gebruik maken van de persoonsgegevens en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens Speez verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop van uw bestelling op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Speez zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Speez en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde partners van Speez. Als u uw gegevens aan Speez bezorgt of bij Speez een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Speez account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Beveiliging van uw gegevens Speez maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Gebruik van cookies en het verwijderen van cookies Speez maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer niet. Cookies zijn bovendien niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Speez gebruikt cookies om u enkel te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Speez geen cookies ontvangt. 

Via de browserinstellingen op uw eigen computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt veranderen verschilt per internet browser, raadpleeg indien nodig de help functie van uw internet browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van de website Speez worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op u internet browser. Na het verwijderen en/of weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien. Wijzigingen Speez behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wijzigingen of aanvullingen op de het Privacybeleid worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het Privacybeleid. Als u nog vragen heeft over dit Privacybeleid, neemt u dan contact op met onze klantenservice via email brigitte@speez.be of telefonisch. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Speez – Speezstore – Speezstorefurnitureplusart – Brigitte Van Meerbeeck GCV –
Antwerpen
Privacy Policy is aangepast op 01-02-2022